Obchodné podmienky

Obsah

1. Úvodní usatnovení
1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?
1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?
1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
1.4. Čím se řídí náš právní vztah?
1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

2. Kupní smlouva
2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?
2.2. Jak podat objednávku?
2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?
2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
2.7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?
2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
2.9. Je smlouva někde uložena?

3. Platební podmínky
3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?
3.3. V jaké měně můžete platit?
3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

4. Dodací podmínky
4.1. Jak posíláme zboží?
4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží
4.3. Kdy Vám zboží dodáme?
4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?
4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

5.Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?
5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?
5.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?
5.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

6. Práva z vadného plnění
6.1 Za co odpovídáme?
6.2 Jaké jsou výjimky z odpovědnosti?
6.3 Čím se Vaše práva řídí?
6.4 Jak uplatnit práva z vadného plnění?
6.5. Jak postupujeme při uplatnění práv z vadného plnění?
6.6 Jak budeme řešit případný spor?

7. Prohlášení o odpovědnosti

8. Ochrana osobních údajů

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
9.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
9.3. Co byste ještě měli vědět?

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu diosten.style umístěného na webovém rozhraní www.diosten.style (dále jen „webové rozhraní“) mezi provozovatelem, jímž je

Rafael EbRampti, IČ: 6927967, sídlem Bohuslavice 10, 588 56 Telč
neplátce DPH, zapsán v živnostenském rejstříku

Telefonní číslo: +420 777 307 194
Kontaktní email: obchod@diosten.style

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím.

1.

Úvodní ustanovení

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky. 

Zboží prodávané na webovém rozhraní je primárně určené jako ozdobný šperk či dekorační předmět. Zboží je prodáváno pouze koncovým zákazníkům a není možné je dále jakkoliv přeprodávat či s ním jakkoliv obchodovat. Nabízené zboží není nabídkou velkoobchodního charakteru, nesmí být nabízeno k další koupi či použito k dalšímu přeprodeji za účelem jakéhokoliv zisku, podnikání, či jakékoliv jiné výdělečné, sebeprezentační a prezentační činnosti. Jde o autorský špekr chráněný autorským zákonem. Vlastnické, nikoliv autorské právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1.

Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb. 

1.2.

Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy v rámci 14 dnů ani bez udání důvodu.

1.3.

Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);

nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);

právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).

1.4.

Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • dokumentem „Podmínky užití webového rozhraní“, který je součástí webového rozhraní a upravuje registraci na webovém rozhraní, použití uživatelského účtu, osobních údajů, autorská práva a některé další podmínky;
 • dokumentem „Ochrana osobních údajů“, který je součástí webového rozhraní a definuje podmínky ochrany osobních údajů;
 • dokumentem „Zásady zpracování osobních údajů“, který je součástí webového rozhraní a upravuje to, jak nakládáme se svěřenými osobními údaji;
 • dokumentem „Co vše byste měli vědět před nákupem“, který je součástí webového rozhraní a upravuje vlastnosti nabízeného zboží;
 • dokumentem „Reklamační řád“, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • dokumentem "Prohlášení o odpovědnosti"
 • vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany.

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“); 
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

1.5.

Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami a jejími dílčími součástmi seznámili a souhlasíte s nimi. 

Odsouhlasením stvrzujete souhlas se zasláním případných dárků, vázaných na objednané zboží či objednávku. Svůj případný nesouhlas se zasláním dárku můžete vyjádřit připsáním poznámky k objednávce

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Sjednaná práva ani povinnosti tím nejsou nijak dotčena.

Nahoru

2.

Kupní smlouva

2.1.

Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2.

Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. 

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3.

Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5.

Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

Máme právo poskytnout slevu z ceny prezentovaného zboží. Slevy z ceny prezentovaného zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

2.6.

Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7.

Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.8.

V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně nedohodneme na jiném jazyce.

2.9.

Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

Nahoru

3.

Platební podmínky

3.1.

Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

v hotovosti při osobním odběru;

bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby (zejména dobírka, je-li nabízena) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2.

Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do deseti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3.

V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), není-li v rámci webového rozhraní nabídnuto a uvedeno jinak.

3.4.

Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek zakázkové výroby a u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

Nahoru

4.

Dodací podmínky

4.1.

Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my. 

4.2.

Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

4.3.

Kdy Vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, expedujeme zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě). 

Zboží, které je předmětem zakázkové výroby expedujeme, jakmile je to možné s ohledem na výrobní proces, povahu a rozsah zakázky. O přesném datu, Vás budeme informovat. 

Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodání zboží externími dopravci nemůžeme ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany. 

4.4.

Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. 

Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5.

Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 20 Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 1200 Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 1200 Kč. 

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

Nahoru

5.

Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.

Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

5.3.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv: 

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

5.4.

Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. 

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5.

Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme:

stejným způsobem, jakým jsme je přijali nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.6.

Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě). 

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

5.7.

Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5., těchto obchodních podmínek);

zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, atd.) není možné za původních podmínek dodat;

plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. 

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Nahoru

6.

Práva z vadného plnění

6.1.

Za co odpovídáme?

V čase převzetí zboží má zboží formu a provedení, které jsme si ujednali a chybí-li ujednání, pak má takou formu a provedení, které je popsáno / zobrazeno na webovém rozhraní a které s ohledem na povahu zboží a na základě naší reklamy očekáváte;

Zboží se hodí k účelu, který je primárně určeno nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

6.2.

Jaké jsou výjimky z odpovědnosti?

Ustanovení uvedená v čl. 6.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3.

Čím se Vaše práva řídí?

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.4.

Jak uplatnit práva z vadného plnění?

Projeví-li se případná vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňujete na naší kontaktní adrese, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy jsme od Vás reklamované zboží obdrželi.

6.5.

Jak postupujeme při uplatnění práv z vadného plnění?

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

6.6

Jak budeme řešit případný spor?

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

Nahoru

7.

Prohlášení o odpovědnosti

Primárním obsahem webového rozhraní je nabídka autorských šperků z mědi, drahých kamenů a minerálů. Ke garantovaným charakteristikám a vlastnostem dle článku 6.1 obchodních podmínek patří zejména materiály a komponenty, ze kterých je nabízené zboží zhotoveno. Jakékoliv podpůrné a harmonizující vlivy těchto šperků jsou ryze a zcela subjektivní, individuální záležitostí a nemohou být v žádném ohledu garantovány. Vyjadřují ryze autorovy zkušenosti, které jsou v každém ohledu nepřenosné.

Charakteristiky jednotlivých šperků mají čistě informativní ráz a charakter, nejsou nabídkou účinků, léčby, léčení ani uzdravení. Předkládané informace jsou nabízeny jako podnět pro vlastní zkoumání, hledání a bádání a v žádném případě nemají za cíl nahradit jakoukoliv péči o fyzické, mentální nebo duševní zdraví toho, kdo jejich obsah zkoumá, vstřebává a jakkoliv zpracovává.

Veškerý obsah webového rozhraní má ryze informativní charakter a ráz a je vyjádřením umělecké a tvůrčí činnosti autora obsahu, nenabízí žádný způsob ani metody léčení, nevyjadřují ani nezastupují žádný náboženský nebo duchovní směr, nenabízí žádné návody k řešení jakékoliv životní situace či jakýchkoliv okolností, například zdraví, duševní či psychické pohody, apod.

Autor i provozovatel se zříká jakékoliv odpovědnosti plynoucí z nenaplněných očekávání a představ ohledně vlivu a působení jednotlivých šperků.

Garance a záruka je poskytována na hmotné zboží, tedy šperk jako takový.

Charakteristiky použitých materiálů a jejich vlastnosti, zejména u měděných šperků, jsou uvedeny na webovém rozhraní v článku „Co vše byste měli vědět před nákupem“, který je součástí těchto Obchodních podmínek. Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek dáváte najevo, že jste se s nimi seznámili.

Přirozené vlastnosti a chování použitých materiálů nemohou být předmětem reklamace ani uplatnění práva z vadného plnění.

Nejsme vůči Vám nebo třetím stranám odpovědni za náhodné, nepřímé nebo konsekventní škody způsobené výpadkem, přerušením nebo nemožností použití webového rozhraní a služeb s nimi spojených.

Nejsme odpovědní za jakékoli škody způsobené na internetových stránkách, jež mohou být dostupné přes naše webové rozhraní, nebo naopak mohou vést linkem na na naše webové rozhraní. Jiné stránky než stránky našeho webového rozhraní nejsou pod naší správou a vlivem, a proto nemáme žádnou kontrolu nad jejich obsahem nebo provozem. Nepřejímáme také  odpovědnost za obsah a použití internetových stránek, které mohou směřovat na naše webové rozhraní.

Nejsme odpovědní za škody způsobené Vám nebo třetím stranám v případě výpadku nebo přerušení poskytovaných služeb webového rozhraní.

Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění webové rozhraní a poskytované služby dočasně omezit nebo úplně znepřístupnit z důvodu údržby, opravy nebo modernizace.

Neodpovídáme za poruchy způsobené Vám třetími stranami, například poskytovateli internetových a telekomunikačních služeb nebo elektřiny. Do této kategorie spadají také poruchy způsobené chybnou konfigurací techniky na Vaší straně, počítačovými viry nebo omezeními, na něž nemáme žádný vliv.

Nejsme odpovědná za škody způsobené zneužitím Vašich osobních údajů, pokud k jejich ztrátě nebo úniku došlo na Vaší straně.

Nahoru

8.

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plníme prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Nahoru

9.

Závěrečná ustanovení

9.1.

Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. 

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

9.2.

Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování ani žádné takové nedodržujeme.

9.3.

Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou. 

Přebíráte na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto Obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Nové Obchodní podmínky vstupují v platnost svým zveřejněním na našem webovém rozhraní. Nesete odpovědnost za kontrolu Obchodních podmínek a za ujištění se o jejich stálé akceptaci.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory budeme řešit prvořadě mimosoudní cestou. V takovém případě můžete kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách ČOI. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme, abyste nejdříve využili náš kontakt pro vyřešení případně nastalé situace.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9.9.2020
DIOSTEN.style
Poslední aktualizace: 1.2.2023