Jak DIOSTEN působí?

  • Díky jemnému energetickému působení DIOSTEN může za určitých podmínek ladit a harmonizovat naše tělo, mysl i emoční stavy tak, abychom byli v jednotě a souladu s tím, kam nás volají potřeby naší duše. Díky tomuto působení v nás mohou přirozeně procitnout nové roviny vnímání i realizace - jdeme-li jim svými snahami sami vstříc. Na počátku třeba jejich hledáním a vyhlížením, nebo pocitem, že nám něco chybí, nevyhovuje a potřebujeme to pro sebe začít řešit.

  • I když je charakteristika každého DIOSTENu daná jeho složením, formou, použitými krystaly a minerály, tvarem, mědí, apod., umí za určitých podmínek uchovávat informace a ty v požadovanou chvíli darovat či zprostředkovat jako impulz vnímaný jako opora či povzbuzení, umí zprostředkovat vibraci, kvalitu, apod., Může se stát symbolem nesoucím takovou hodnotu, sílu a význam, které jste ochotni a schopni mu vtisknout a ve svém vědomí darovat. Protože, to je jeho smysl - povzbudit inspiraci, motivovat, podpořit tvořivost, mentální, emocionální, citové a psychické síly. Síly, které umožní vhled, vnímání jiné roviny než té, která je ve vás ustálena, která vám možná i překáží, možná se jí máte teprve stát a dorůst do ní - mentálně, duševně, duchovně či psychicky. Za tímto účelem jej lze programovat pro určitý účel. Rozsah jeho použitelnosti a schopnosti pracovat s určitými kvalitami je daný jeho přirozenou krystalickou strukturou, která pak interaguje s krystalickými strukturami v nás i kolem nás. Těmito krystalickými strukturami je protkaný doslova celý svět. Je na nich vybudovaný, lhostejno, zda je to pozemským zrakem pozorovatelné či nikoliv. Žijeme mezi těmito strukturami, obklopují nás, prostupují nás. Vložíme-li do jejich sítě jakýkoliv zářič, a tím může být také například naše idea, cíl či vize, začne skrze tyto struktury a v těchto strukturách pracovat a konat - lhostejno, jakou má kvalitu a jaké nakonec přinese plody. Tyto sktruktury si nevybírají, pracují s tím, co do nich vložíme...

  • DIOSTEN působí v rovinách jemné, střední a hrubé hmotnosti. Již jen pouhou přítomností, obohacuje prostor a energetický systém člověka o impulzy, které mohou být vítanou podporou v realizovaných snahách. V realizovaných snahách, nikoliv pasivním očekávání změny a zázraku. Umět přijímat, vnímat a rozlišovat tyto vlivy vyžaduje určitou citlivost, která je opět vázána na duchovní podstatu člověka a její schopnost pohybu a života. Tam, kde je tato podstata ignorována a přehlížena, stagnuje v ustálených polohách bez pohybu, tam nemůže být rozvinut ani smysl pro vnímání takového působení. Což jistě pochopí každý nezaujatý člověk. Pokud by zde chtěl někdo argumentovat, že jde o placebo efekt víry, pak mu vzkazuji, že pod stejným placebo efektem stojí se svou "vírou v nic" on sám - nemůže pro něj existovat něco, co se on sám rozhodl popírat a věří tomu, že to neexistuje. To je princip kvantového pohledu na svět: pokud zvolíme a přilneme napevno k jakékoliv jedné možnosti, formě či realitě, ostatní možnosti, formy a reality v tu chvíli přestanou pro naše vědomí a jeho schopnost pozorovat a nahlížet, existovat.
  • DIOSTEN není zdrojem síly, je svědectvím o Síle. Je jejím hmotným vyústěním a díky tomu také zprostředkovatelem určité formy této Síly a kvalit s ní souvisejících. Ty jsou definovány použitými druhy krystalů a minerálů a zesíleny výjimečnými vlastnostmi živé Mědi a soutokem mnoha dalších faktorů, vlivů, principů a způsobu mého přístupu a vytvořených podmínek za nichž v rámci mé tvorby ten který DIOSTEN vznikl a povstal. Klíčem k odemknutí a uvolnění průtoku této síly je lidské vědomí pevně spojené s lidskou podstatou, kdy na základě duchovního usilování lidské podstaty dochází k navázání spojení se silami a zářeními jimiž je protkáno celé stvoření. Jedním z faktorů účastnícím se tohoto přenosu a zprostředkování sil jsou aspekty, které se na zemi formují jako vyústění určitých charakteristik krystalického uspořádání prostoru a které tyto proudy Stvoření umí vést a zprostředkovávat dál. Na hmotné úrovni světa jsou to mimo jiného krystaly, drahokamy; minerály. U rostlin je přítomnost těchto sil manifestována například do esenciálních olejů, vůní a podobně, je proto přirozené, že je používám jako pevnou součást celého procesu vzniku a tvorby DIOSTENů.
    Popsat princip a způsob působení DIOSTENu není snadné a vydalo by to na hodně dlouhý článek. Osobně na DIOSTEN nahlížím podobně jako to Nikola Tesla vyjádřil ve svém citátu, ve vztahu ke Krystalům, který je od začátku ústředním mottem na hlavní stránce DIOSTEN.style. Nikola Tesla řekl, "V krystalu máme jasný důkaz o existenci formativního životního principu, a přestože nedokážeme pochopit život krystalu, je to přesto živá bytost". Snad o tom jednou onen článek napíši, protože je to fascinující. Prozatím to však ponechám uložené ve svém vědomí. Pro čas, až budou lidé ochotni naslouchat, pozorovat, hledat, slyšet a vidět. Až opustí své kolektivní placebo: že již vědí vše a nejlépe.

  • DIOSTEN může být šperkem vaší osobnosti, vašeho osobního, životního, tvůrčího, meditačního, relaxačního nebo uzdravujícího prostoru, šperkem pro váš byt, zhmotněný záměr či snaha, ochrana. Je stvořen, aby s vámi žil a byl vám svými kvalitami a krásou ku pomoci, prospěchu, radosti, harmonizaci, potěše.

©Rafael | DIOSTEN.style
Všechna práva vyhrazena!

Doporučené produkty1