Byť uděláme maximum, u objednávek od 16.12. žel již nemůžeme garantovat doručení do vánoc

Veškerý obsah webových stránek na webovém rozhraní www.diosten.style (diosten.style) - texty, fotografie, obrázky, loga a další, včetně vybavení webového rozhraní a veškerých podmínek - je duševním vlastnictvím Rafaela EbRampti a je chráněno autorským právem. Obsah může být chráněn dalšími právy dalších osob nebo subjektů (zejména používané aplikace a programové vybavení). Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Bez svolení vlastníků  či držitelů autorských práv nesmíte obsah jakkoliv měnit, pozměňovat ani používat k jakémukoli osobnímu či jakémukoliv podnikatelskému účelu.

Colorolog® a Colorologie® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví Rafaela EbRampti.
Jakékoliv jejich použití se zapovídá. Uvedení v souvislosti s citací je možné pouze s uvedením odkazu na vlastníka, tak jak je uvedeno výše.

Co je povoleno

Obsah smí být sdílen, avšak bez našeho výhradního svolení nesmíte obsah jakkoliv měnit, pozměňovat ani používat k jakémukoli výše uvedenému účelu. Sdílení informací uvedených na tomto webovém rozhraní smí být vždy pouze v souladu s účelem jejich vzniku a uvedením zdroje informace a autora. Ani za takových okolností nesmí být sdílená informace pozměňována nebo upravována. V případě zájmu o jakoukoliv spolupráci, včetně sdílení našeho obsahu, nás prosím kontaktujte.

Děkujeme.

Co není povoleno

Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné přejímání a zpřístupňování jakýchkoliv fotografií a textů umístěných na tomto webovém rozhraní pro účely jakékoliv osobní sebepropagace, profilování, apod., či jakékoliv přímé či nepřímé podnikatelské záměry, propagační materiály v jakékoliv formě a podobě, či k propagaci jakékoliv své činnosti, aktivity, produktu, výrobku,  realizace a seberealizace či uplatnění.

Známe svá práva

Při jakémkoliv porušení našich autorských práv a při poškození jakéhokoliv našeho duševního vlastnictví budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Máme právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.