Vážení, v období od 28.5. do 6.6. je provoz e-shopu mírně omezen. Objednávky doručené v tomto období budeme rozesílat dne 7.6.. Děkujeme za pochopení.

Chráněno autorským zákonem

Veškerý obsah webových stránek na webovém rozhraní www.diosten.style (diosten.style) - texty, fotografie, obrázky, loga a další, včetně vybavení webového rozhraní a veškerých podmínek - je duševním vlastnictvím Rafaela EbRampti a je chráněno autorským právem. Obsah může být chráněn dalšími právy dalších osob nebo subjektů (zejména používané aplikace a programové vybavení). Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Bez svolení vlastníků  či držitelů autorských práv nesmíte obsah jakkoliv měnit, pozměňovat ani používat k jakémukoli osobnímu či jakémukoliv podnikatelskému účelu.

  • COLOROLOG® a COLOROLOGIE® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví Rafaela EbRampti
    Jakékoliv jejich použití se zapovídá a zakazuje. Uvedení v souvislosti s citací je možné pouze s uvedením odkazu na vlastníka, tak jak je uvedeno výše
  • BEWIT® je registrovaná zančka společnosti BEWIT FRANCHISE, s.r.o.

Co je povoleno

  • Obsah smí být sdílen, avšak bez našeho výhradního svolení nesmíte obsah jakkoliv měnit, pozměňovat ani používat k jakémukoli výše uvedenému účelu
  • Sdílení informací uvedených na tomto webovém rozhraní smí být vždy pouze v souladu s účelem jejich vzniku a uvedením zdroje informace /odjaz na web) a autora (jméno). Ani za takových okolností nesmí být sdílená informace pozměňována nebo upravována

Co není povoleno

Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné přejímání a zpřístupňování jakýchkoliv fotografií a textů umístěných na tomto webovém rozhraní pro účely jakékoliv osobní sebepropagace, profilování, apod., či pro jakékoliv přímé či nepřímé podnikatelské záměry, propagační materiály v jakékoliv formě a podobě, či k propagaci jakékoliv své činnosti, aktivity, produktu, výrobku, prezentace, realizace a seberealizace či uplatnění.

Známe svá práva

  • Při porušení našich autorských práv a při poškození jakéhokoliv našeho duševního vlastnictví budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  • Máme právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.